Algemene voorwaarden

Bij het aankopen van de producten van Made By Vie gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgever, alsmede alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 
 1. Gegevens opdrachtgever
 • Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig, de gewenste vorm en de gewenste wijze.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn.
 • Voor de rekening en risico van opdrachtgever zijn de door opdrachtnemer gemaakte kosten en extra uren, alsmede de overige schade.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 
 1. Uitvoering opdracht
 • Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar het beste kunnen.
 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht zal uitgevoerd worden.
 • Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen derde.
 • Er kan geen kleur-en geurgarantie gegeven worden. Dit aangezien het gaat om natuurlijke producten. Weersomstandigheden, ... kunnen er voor zorgen dat het product anders reageert op de kleur. Kleuren dus nooit 100% hetzelfde, tenzij ze uit hetzelfde bad komen.
 • Het gewicht van het product kan afwijken, omdat de producten handgemaakt zijn en de samenstelling kan wijzigen. Hierdoor kan het aangegeven gewicht veranderen. Voor de verzending wordt rekening gehouden met het op de website opgegeven gewicht.
 • Bij grote bestellingen of bij drukke periodes, zoals feestdagen, kan de levertijd afwijken. Hiervan zal de klant mondeling of schriftelijk op de hoogte gebracht worden.
 
 1. Intellectuele eigendom
 • Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 
 1. Overmacht
 • Als partijen de verplichten uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art6:75BW, bij ziekte, ongeval of andere overmachtsituaties, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 
 1. Betaling
 • Bij het plaatsen van de opdracht gaat de opdrachtgever akkoord met de voorwaarden en de opdracht en zal zich er toe verplichten om het verschuldigde bedrag over te maken naar het rekeningnummer van de opdrachtnemer of de betaling cash uit te voeren. Pas bij het ontvangen van het totaal verschuldigde bedrag zal de opdrachtnemer starten met het maken van de bestelde producten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 
 1. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
 • Made By Vie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij het verkeerd gebruik van de producten.
 • Made By Vie kan op geen enkele wijze juridisch, burgerlijk of persoonlijk aansprakelijk gesteld worden of vervolgd worden op alle vlakken ten gevolge van haar producten/diensten.
 • De opdrachtgever is honderd procent zelf verantwoordelijk bij het gebruik van de producten/diensten van Made By Vie.
 
 1. Opzegging
 • Vanaf het moment van bestellen tot de betaling kan de bestelling nog opgezegd worden in overleg met Made By Vie. Indien er in deze periode reeds kosten gemaakt zijn voor de bestelling, zullen deze doorgerekend worden aan de opdrachtgever. Het overige bedrag zal dan niet meer betaald moeten worden in overleg met Made By Vie.
 • Vanaf het moment van betaling kan er geen restitutie meer plaatsvinden en is men het volledige bedrag verloren.
 • Bij overlijden van de zaakvoerder zullen alle (lopende) opdrachten geannuleerd worden en zal men op redelijke termijn de terugbetalingen proberen te regelen.
 
 1. Overige bepalingen
 • De producten van Made By Vie mogen niet gebruikt worden bij (open) wonden. Zeker de producten die zouten bevatten kunnen irritaties veroorzaken.
 • De producten van Made By Vie mogen nooit in of in de buurt van de ogen gebruikt worden.
 • Producten, die opgelost dienen te worden, van Made By Vie dienen opgelost te worden in warm water. Dit water mag niet te heet zijn. Te heet water zorgt ervoor dat de bestanddelen te snel worden afgebroken en kunnen wonden veroorzaken aan de huid. Men dient de juiste verhouding water en product te gebruiken.
 • Aromatherapyproducten dienen ter ondersteuning en zijn geen vervanging voor medicijnen of medische adviezen.
 • Made By Vie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor druk-of schrijffouten of prijsveranderingen in drukwerken of op de website